روش های اندازه گیری سختی کلمه

روش های اندازه گیری سختی کلمه کلیدی

زمانی که قصد دارید برای سایت خود سئوی مناسبی انجام دهید، یکی از مواردی که به کمک شما می آید، انتخاب درست کلمات کلیدی برای محتواست. جهت انتخاب درست کلمات کلیدی باید فاکتورهای مهم آن را رعایت کنید که یکی از این فاکتورها، سختی کلمه کلیدی می باشد. در اصل درجه سختی کلمه کلیدی، نمایانگر […]