لینک جویس (Link Juice) چیست؟

لینک جویس (Link Juice) چیست؟

اصطلاح عصاره لینک یا لینک جویس (Link juice) در سئو به ارزش یا سهمی می گویند که به وسیله هایپرلینک ها از یک سایت یا صفحه به سایت یا صفحه ای دیگر منتقل می شود. در این حالت، موتورهای جستجو عصاره لینک ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند و آن مقدار Link […]